Menu Sluiten

Elke opgave is anders en vraagt om een maatwerkaanpak die past bij de inhoudelijke, organisatorische en bestuurlijke context.  Daarbij staan voor mij 5 uitgangspunten altijd centraal: 

  1. Begin bij het doel en de bedoeling
  2. Niemand kan het alleen
  3. Kijk verder dan de standaardoplossing 
  4. Resultaten leveren bewijs en energie
  5. Succes voor bestuurders, uitvoerders en inwoners

 

 

1. Begin bij het doel en de bedoeling

 

Alles begint bij een doel dat we nastreven. Door te starten vanaf het doel, is het eenvoudiger om randvoorwaarden, belemmeringen en risico’s in beeld te brengen en van daaruit nieuwe projecten of programma’s te realiseren. Neem bijvoorbeeld het project van het Wageningse Werkpunt, waarin het doel was om de doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen in de vorm van maatwerk. Het systeem van een regionaal SW-bedrijf en verkokerde hulp is vervangen door een lokale voorziening waar niet werk, maar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Dat vraagt om persoonlijk maatwerk, want iedereen is gelijkwaardig maar geen enkel persoon en geen enkele situatie is gelijk. 

 

2. Niemand kan het alleen

 

Ambities kun je zelden alleen realiseren, zeker in het publiek domein. In mijn aanpak breng ik partijen samen, formuleren we gezamenlijke ambities en werken we aan concrete uitvoeringsprogramma’s. Daarbij is het belangrijk om goed te kijken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen, zodat de gezamenlijke ambities niet vastlopen in de uitvoeringsfase. 

 

3. Kijk verder dan de standaardoplossing 

 

Vernieuwende oplossingen liggen daar waar systeemwereld en leefwereld elkaar raken. Om grote veranderingen tot stand te brengen moeten we soms verder kijken dan wat nu kan. Neem bijvoorbeeld het project Vertrouwen Werkt, waarin met een tijdelijke maatregel vanuit het Rijk een nieuwe aanpak in de bijstand is uitgeprobeerd in zes gemeenten. En met succes, in Wageningen zijn de ruim 400 deelnemers tevreden over de pilot, ze stromen sneller uit naar werk en hebben minder gezondheidsklachten [link]. 

 

4. Resultaten leveren bewijs en energie  

 

Doelen bereiken we natuurlijk door concrete resultaten te boeken. Resultaten geven energie om vervolgstappen te zetten en dragen bij aan de noodzakelijke veranderingen voor overheid, ondernemers, organisaties en inwoners. Dat geldt voor het eindresultaat maar ook voor tussentijdse resultaten. Het vieren van deze mijlpalen zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap bij alle partijen. 

 

5. Succes voor bestuurders, uitvoerders en inwoners 

 

In alle projecten maak ik dankbaar gebruik van mijn brede achtergrond als adviseur, kwartiermaker, project- en programmamanager, bestuurder en toezichthouder. Ik weet hoe bestuurlijke ambities vorm krijgen, hoe deze te verbinden met ambities van andere partijen en wat dit betekent voor (overheids)organisaties en eindgebruikers. Ik ben in staat om ambities te vertalen in concrete programma’s en projecten, deze te begeleiden en om te zetten in tastbare resultaten.